Dokumentai

Planai   Ataskaitos   Aprašai   Programos

Tvarkos   Įsakymai  Nuostatai


Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-05 Įsakymas Nr. 13B-638 dėl ugdymo organizavimo 5-11 klasių mokiniams Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 1TS-60 Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 1TS-62 Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose savivaldybės bendrojo ugdymo  mokykloms 2021-2022 mokslo metams nustatymo

Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d.  sprendimu Nr.1TS-114)

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d.  sprendimas Nr. 1TS-213 Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 1TS-188 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-214)

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 17 d.  įsakymas Nr. 13b-578 Dėl mokinių nemokamam maitinimui, savivaldybės ugdymo įstaigose, skirtiems maisto produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio nustatymo

Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos r. Barupės mokyklą-daugiafunkcį centrą prijunginat prie Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro Nr. 1TS-84  (patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d.)

Sprendimas dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. 1TS-77 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Nr. 1TS-82 (Patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d.)

Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (Patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-97)

Socialinės paramos teikimo mokiniams Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (Patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1TS-52)


Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (*.doc)

Geros mokyklos koncepcija (*.doc)

Įsakymas dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo

Įsakymas dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje patvirtinimo

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė (*.pdf)


Komentavimo galimybė išjungta.