Vizitinė kortelė

Mokyklos pavadinimas Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras
Adresas Mokyklos g. 1, Žeimių mstl., LT-55386, Žeimių sen., Jonavos r.
Telefonas (8 349) 45248
El. paštas zeimiai.mokykla@gmail.com
Mokyklos tipas pagrindinė mokykla
Mokomoji kalba lietuvių
Įsteigimo data 1595 m. kovo 14 d.


Vizija

Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras – svarbiausia, nuolat besimokanti, vietos bendruomenės organizacija, teikianti ugdymo, švietimo, kultūros, sporto ir laisvalaikio organizavimo paslaugas įvairaus amžiaus asmenims, puoselėjanti tradicijas ir pilietiškumą.

Misija

Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį švietimą, tenkinti vietos bendruomenės įvairių interesų ir amžiaus grupių edukacinius, kultūros ir sporto, laisvalaikio užimtumo  bei saviraiškos poreikius.

Filosofija

Mokyklos veikla grindžiama pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis, bendra su vietos bendruomene ateities vizija, bendradarbiavimu ir partnerystės stiprinimu vietos bendruomenėje.

Vertybės: atvirumas tolerancijai, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms; kūrybingumas ir saviraiška; pagarba; pažangos siekis; pilietiškumas.


Strateginiai prioritetai:

  1. Veiksmingas, kokybiškas ugdymas ir ugdymasis.
  2. Mokyklos, kaip vietos bendruomenės švietimo, kultūros ir vertybinių nuostatų židinio formavimas.

Strateginiai tikslai:

  1. Įgyvendinant ugdymo turinio kaitą, siekti nuolatinės kiekvieno mokinio asmenybės ūgties ir Mokyklos pažangos.
  2. Plėtoti Mokyklos tinklaveiką.

Strateginiai uždaviniai:

1.1. siekti nuolatinės kiekvieno mokinio individualios pažangos.

1.2. siekti nuolatinio mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimo.

1.3. kūrybingai ir lanksčiai organizuoti ugdymo(si) procesą, panaudojant įvairias ugdymosi aplinkas.

2.1. puoselėti Mokyklos bendruomenės narių pasidalintą lyderystę.

2.2. stiprinti Mokyklos atvirumą ir partnerystę su vietos bendruomene ir kitomis institucijomis.

2.3. skatinti mokinių tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą ir kitą Mokyklos veiklą.


2021 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 tikslas. Siekti nuolatinio mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimo.

1 uždavinys. Gerinti mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatyvumą, tobulinant mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

2 uždavinys. Patobulinti mokytojų gebėjimus atpažinti mokinių poreikius, skirtybes ir individualizuoti, diferencijuoti ugdymo(si) procesą.

2 tikslas. Skatinti mokinių tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą ir kitą veiklą.

Uždavinys. Gerinti mokyklos ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant vaikui mokytis, įtraukiant juos  į kultūrinę, sportinę veiklą.


Komentavimo galimybė išjungta.