Vizitinė kortelė

Mokyklos pavadinimas Jonavos r. Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras
Adresas Mokyklos g. 1, Žeimių mstl., LT-55386, Žeimių sen., Jonavos r.
Telefonas (faksas) (8 349) 45248
El. paštas zeimiai.mokykla@gmail.com
Mokyklos tipas pagrindinė mokykla
Mokomoji kalba lietuvių
Įsteigimo data 1595 m. kovo 14 d.


Vizija
Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras – svarbiausia vietos bendruomenės organizacija, teikianti švietimo, kultūros, sporto, užimtumo paslaugas įvairių interesų bei įvairaus amžiaus asmenims.

Misija
Kokybiškai tenkinti mokyklos – daugiafunkcio centro ir vietos bendruomenės edukacinius, meninius, kultūrinius, sportinius ir užimtumo poreikius, užtikrinant ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį švietimą bei siekiant organizacijos ir kiekvieno bendruomenės nario asmeninės pažangos.

Filosofija
Mokyklos – daugiafunkcio  centro veikla grindžiama demokratiniais principais, bendra su vietos bendruomene ateities vizija, bendradarbiavimu ir partnerystės stiprinimu bendruomenėje.

Vertybės
– atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms;
– kūrybingumas ir saviraiška;
– atsakomybė už savo veiksmus;
– pažangos siekis – nuolatinis mokymasis, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.


Strateginiai prioritetai:
1. Veiksmingas, kokybiškas ugdymas ir ugdymasis.
2. Mokyklos – daugiafunkcio centro savitos kultūros puoselėjimas.

Strateginiai tikslai:
1. Telkti bendruomenę ugdymo kokybės ir mokinių pasiekimų gerinimui.
2. Stiprinti mokyklos tinklaveiką.

Strateginiai uždaviniai:
1.1. Veiksmingai ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją.
1.2. Tobulinti vertinimą ugdant ir siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.
1.3. Efektyvinti ugdymo organizavimą, stiprinant pagalbos teikimą mokantis.
2.1. Plėtoti mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenės narių lyderystę ir veikimą kartu.
2.2. Stiprinti patyčių ir žalingų įpročių prevenciją.
2.3. Stiprinti mokyklos – daugiafunkcio centro ir kitų bendruomenėje ir platesnėje aplinkoje veikiančių institucijų bendradarbiavimą ir partnerystę.


2018 metų tikslai ir uždaviniai

1. Veiksmingai ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją.

Uždaviniai:

  1. Tobulinti tikslingą, įvairų įvairiems, lankstų ir partnerišką ugdymą(si).
  2. Skatinti dinamišką, atvirą ir funkcionalų ugdymo organizavimą įvairiose mokymosi aplinkose.

2. Plėtoti mokyklos – daugiafunkcio centro narių lyderystę ir veikimą kartu.

Uždaviniai:

  1. Tobulinti pa(si)dalytą ir įgalinančią lyderystę.
  2. Skatinti tėvų į(si)traukimą į vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis.

Komentavimo galimybė išjungta.