Vizitinė kortelė

Mokyklos pavadinimas Jonavos r. Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras
Adresas Mokyklos g. 1, Žeimių mstl., LT-55386, Žeimių sen., Jonavos r.
Telefonas (faksas) (8 349) 45248
El. paštas zeimiai.mokykla@gmail.com
Mokyklos tipas pagrindinė mokykla
Mokomoji kalba lietuvių
Įsteigimo data 1595 m. kovo 14 d.


Vizija

Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras – svarbiausia, nuolat besimokanti, vietos bendruomenės organizacija, teikianti ugdymo, švietimo, kultūros, sporto ir laisvalaikio organizavimo paslaugas įvairaus amžiaus asmenims, puoselėjanti tradicijas ir pilietiškumą.

Misija

Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį švietimą, tenkinti vietos bendruomenės įvairių interesų ir amžiaus grupių edukacinius, kultūros ir sporto, laisvalaikio užimtumo  bei saviraiškos poreikius.

Filosofija

Mokyklos veikla grindžiama pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis, bendra su vietos bendruomene ateities vizija, bendradarbiavimu ir partnerystės stiprinimu vietos bendruomenėje.

Vertybės: atvirumas tolerancijai, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms; kūrybingumas ir saviraiška; pagarba; pažangos siekis; pilietiškumas.


Strateginiai prioritetai:

  1. Veiksmingas, kokybiškas ugdymas ir ugdymasis.
  2. Mokyklos, kaip vietos bendruomenės švietimo, kultūros ir vertybinių nuostatų židinio formavimas.

Strateginiai tikslai:

  1. Įgyvendinant ugdymo turinio kaitą, siekti nuolatinės kiekvieno mokinio asmenybės ūgties ir Mokyklos pažangos.
  2. Plėtoti Mokyklos tinklaveiką.

Strateginiai uždaviniai:
1.1. siekti nuolatinės kiekvieno mokinio individualios pažangos.

1.2. siekti nuolatinio mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimo.

1.3. kūrybingai ir lanksčiai organizuoti ugdymo(si) procesą, panaudojant įvairias ugdymosi aplinkas.

2.1. puoselėti Mokyklos bendruomenės narių pasidalintą lyderystę.

2.2. stiprinti Mokyklos atvirumą ir partnerystę su vietos bendruomene ir kitomis institucijomis.

2.3. skatinti mokinių tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą ir kitą Mokyklos veiklą.


2019 metų tikslai ir uždaviniai

1 tikslas. Siekti nuolatinės kiekvieno mokinio individualios pažangos.

1 uždavinys. Tobulinti mokymosi organizavimą, plėtojant diferencijavimą, individualizavimą, suasmeninimą, mokymo būdų ir formų įvairovę.

2 uždavinys. Tobulinti mokyklos pasiekimų ir pažangos pagrįstumą, rezultatyvumą, stebėsenos sistemingumą ir atskaitomybę.

2 tikslas. Puoselėti mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės narių pasidalintą lyderystę.

1 uždavinys. Skatinti bendruomenės narius ugdytis lyderystės gebėjimus.

2 uždavinys. Mokinių tėvų įgalinimas rodyti iniciatyvą, veikti laisvai ir kūrybiškai.


Komentavimo galimybė išjungta.