2018-2019 m. m. ugdymo plano lentelės

Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.:

DalykaiDalyko savaitinių pamokų skaičius
1 klasė2 klasė3 klasė4 klasėpradinio ugdymo programa
(1–4 klasės)
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)11/1114/1
Kalbos:
Lietuvių kalba (gimtoji)877729
Užsienio kalba (anglų)2226
Matematika455418
Pasaulio pažinimas22228
Dailė ir technologijos 22228
Muzika22228
Kūno kultūra323311
Privalomų pamokų skaičius mokiniui2223242393
Sveikatos ugdymas ir Žmogaus sauga1*1*1*1*4
Lietuvių kalbos programa „Kūrybinio rašymo ir skaitymo dirbtuvės“1*1
*Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti1225
Neformalusis ugdymas 88
Iš viso106

5-10 kl. ugdymo plano lentelė

Dalykų sritys, dalykaiKlasės
5678910
Dorinis ugdymas (etika)11111
Dorinis ugdymas (tikyba)1111
Kalbos:
Lietuvių kalba (gimtoji)5,5
Ip. -5
IIp. -6
4,5
Ip. -5
IIp.-4
554+1*5
Lietuvių kalbos modulis „Teksto suvokimas ir analizė“1*
Lietuvių kalbos ilgalaikės konsultacijos1*1*
Užsienio kalba
(1-oji)
333333
Užsienio kalba
(2-oji) rusų
22222
Užsienio kalba
(2-oji)
vokiečių
2
Matematika44443+1*4
Matematikos modulis „Probleminių uždavinių sprendimas“0,5*
I p. -1
Matematikos ilgalaikės konsultacijos1*
Gamtamokslinis ugdymas:
Gamta ir žmogus22
Biologija2121
Fizika1222
Chemija222
Informacinės
technologijos
110,5
Ip. -1
0,5
IIp. -1
1
IT modulis „Kompiuterinės leidybos pradmenys“1
Socialinis ugdymas:
Istorija222222
Pilietiškumo
pagrindai
11
Socialinė-pilietinė veikla101010101010
Geografija22221
Ekonomika ir verslumas1
Meninis ir technologinis ugdymas:
Dailė1111
1
1
Muzika111111
Technologijos22/22/21/11
1,5
Ip. -2
IIp. -1
Kūno kultūra322222
Žmogaus
sauga
0,5
Ip.-1
0,5
IIp.-1
0,5
IIp.-1
0,5
Ip.-1
0,5
IIp.-1
Pasirenkamieji
dalykai, dalykų
moduliai
Gimtinės
pažinimas 1*
Socialinių įgūdžių ugdymas 1*Socialinių įgūdžių ugdymas 1*Sveika gyvensena 1*
Etninė
kultūra 1*
Pažintinė ir kultūrinė veiklaIntegruojama į ugdymo turinį
Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui262829303131
*Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti2*2*1*+0,5*2*+0,5*2*1*
Neformalusis ugdymas22222,52,5

Komentavimo galimybė išjungta.