2020-2021 m. m. ugdymo plano lentelės

Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.:

DalykaiDalyko savaitinių pamokų skaičius
1 klasė2 klasė3 klasė4 klasėpradinio ugdymo programa
(1–4 klasės)
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)35
(1)
35
(1/1)
35
(1)
35
(1/1)
140
(4)
Kalbos:
Lietuvių kalba (gimtoji)280
(8)
245
(7)
245
(7)
245
(7)
1015
(29)
Užsienio kalba (anglų)70
(2)
70
(2)
70
(2)
2010
(6)
Matematika140
(4)
175
(5)
175
(5)
140
(4)
630
(18)
Pasaulio pažinimas70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
280
(8)
Dailė ir technologijos 70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
280
(8)
Muzika70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
280
(8)
Kūno kultūra70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
280
(8)
Šokis35
(1)
35
(1)
35
(1)
35
(1)
140
(4)
Iš viso privalomų pamokų skaičius metams770
(22)
840
(24)
840
(24)
805
(23)
3255
(93)
Lietuvių kalbos konsultacija „Kūrybinio rašymo dirbtuvės“1*1*1*1*140
(4)
Matematikos konsultacija1*35
(1)
*Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti1112175
(5)
Neformalusis ugdymas 2222280
(8)

5-10 kl. ugdymo plano lentelė

Dalykų sritys, dalykaiKlasės
5678910
Dorinis ugdymas (etika)37
(1)
Dorinis ugdymas (tikyba)37
(1)
37
(1)
37
(1)
37
(1)
37
(1)
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra185
(5)
185
(5)
185
(5)
185
(5)
185
(4+1*)
185
(5)
Lietuvių kalbos ilgalaikės konsultacijos1*1*1*
Lietuvių kalbos ir literatūros modulis „Rašyba ir skyryba“37
(1*)
Užsienio kalba
(1-oji) anglų
111
(3)
111
(3)
111
(3)
111
(3)
111
(3)
111
(3)
Užsienio kalba
(2-oji) rusų
74
(2)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
Užsienio kalba
(2-oji) vokiečių
74
(2)
37
(1)
Vokiečių kalbos konsultacija37
(1)
Matematika148
(4)
148
(4)
148
(4)
148
(4)
148
(3+1*)
148
(4)
Matematikos ilgalaikės konsultacijos37
(1*)
37
(1*)
Gamtamokslinis ugdymas:
Gamta ir žmogus74
(2)
74
(2)
Biologija74
(2)
37
(1)
74
(2)
37
(1)
Fizika37
(1)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
Chemija74
(2)
74
(2)
74
(2)
Informacinės
technologijos
37
(1)
37
(1)
18,5 (0,5)
I p.- 1
18,5 (0,5)
II p.- 1/1
37
(1)
IT modulis
„Kompiuterinės leidybos pradmenys“
37
(1)
Socialinis ugdymas:
Istorija74
(2)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
Pilietiškumo
pagrindai
37
(1)
37
(1)
Socialinė-pilietinė veikla101010101010
Geografija74
(2)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
37
(1)
Ekonomika ir verslumas37
(1)
Meninis ir technologinis ugdymas:
Dailė37
(1)
37
(1)
37
(1)
37
(1)
37
(1)
37
(1)
Muzika37
(1)
37
(1)
37
(1)
37
(1)
37
(1)
37
(1)
Technologijos74
(2/2)
74
(2)
74
(2/2)
37
(1/1)
37
(1)
55,5(1,5)
I p.-2
II p.-1
Kūno kultūra111
(3)
111
(3)
111
(3)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
Žmogaus
sauga
18,5(0,5)
I p.-1
18,5(0,5)
II p.-1
18,5(0,5)
II p.-1
18,5(0,5)
I p.-1
18,5(0,5)
II p.-1
Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę262930303131
Minimalus privalomas pamkų skaičius mokiniui per mokslo metus96210731110111011471147
Pasirenkamieji
dalykai, dalykų
moduliai
Gimtinės
pažinimas
37(1)*
Socialinių įgūdžių ugdymas
37(1)*
Socialinių įgūdžių ugdymas
37(1)*
Sveika gyvensena
37(1)*
Etninė
kultūra
37(1)*
Pažintinė ir kultūrinė veiklaIntegruojama į ugdymo turinį
*Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti3*2*3*+0,5*2*+0,5*2*2*
Neformalusis vaikų švietimas74
(2)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
92,5
(2,5)
92,5
(2,5)

Komentavimo galimybė išjungta.