Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį


PareigosDarbuotojų skaičius 2016 m.Darbuotojų skaičius 2017 m. I ketvirtis2016 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), Eur2017 m.
I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), Eur
Direktorius11
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui11
Mokytojas2222557560
Meninio ugdymo mokytojas11
Pailgintos dienos grupės auklėtojas11
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas11
Pagalbos mokiniui specialistas44438473
Bibliotekininkas22307326
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas44352377
Renginių organizatorius11
Meno vadovas11
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas22356376
Mokytojo padėjėjas22183204
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui11
Sporto organizatorius11
Raštvedys11
Statistikas11
Kompiuterių įrangos operatorius11
Vairuotojas11
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas11
Kiemsargis11
Laborantas223740
Sargas33364413
Valytojas66MMAMMA
Kūrikas11
Budėtojas11

2016 m. gruodžio mėn. – darbuotojų paskatinimas šv. Kalėdų proga (iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo) – 6209 Eur (52 darbuotojai).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ darbuotojo, kuris vienintelis mokykloje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Parengė
Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. specialistė Eugenija Maciulevičienė

Komentavimo galimybė išjungta.