Įsivertinimas

Mokyklos pažanga 2019 m.MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2015 M.

PRIVALUMAI

Teiginiai  Nuoroda į veiklos rodiklį

Dauguma  mokinių (90%) ir mokytojų (82%) teigia, kad klasėje visada ar dažniausiai jaučiasi saugiai, pasitiki ir gerbia vieni kitus.

1.1.6

Dauguma mokinių (90%) pasiekia patenkinamą mokymosi pasiekimų lygį.

1.2.2.

Beveik visi mokytojai (90%) rengia mokomųjų dalykų ilgalaikius planus. 95 % mokytojų rengia savo trumpalaikius planus arba naudoja leidyklų išleistus trumpalaikius planus, juos koreguoja ir pritaiko pamokose.

2.2.1.

Konsultacijas visada teikia dauguma mokytojų (56%). Mažuma mokytojų (26%) konsultacijas teikia dažniausiai.

4.2.1.

TRŪKUMAI

Teiginiai Nuoroda į veiklos rodiklį

Mažuma mokinių (28%) teigia, kad  visada pamokose vyrauja geros emocijos ir saugi aplinka.

1.1.6.

Beveik visi mokytojai teigia, kad visada (35%)  arba dažniausiai (57%) įtraukia visus mokinius į aktyvų dalyvavimą pamokoje.

1.2.2.

Pagalbą ilgesnį laiką nelankiusiems mokyklos mokiniams dalis mokytojų (34%) teikia visada, dauguma mokytojų (52%) pagalbą teikia dažniausiai. Kartais (mažuma) pagalbą teikia (10%) mokytojų.Mokiniai teigia, jog dalis mokytojų (40%) visada padeda mokiniams, ilgesnį laiką nelankiusiems mokyklos.

4.2.1.

Pasiūlymai.

  1. į aktyvų dalyvavimą pamokoje (veikloje) įtraukti visus mokinius;
  2. tobulinti pagalbos teikimą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, ar ilgesnį laiką nelankiusiems mokyklos.

Komentavimo galimybė išjungta.