Kokybės krepšelis

Nuo 2019 m. spalio mėn. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojame projekte „Kokybės krepšelis“.

Projektas parengtas, vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707, bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. V-637 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-V-719 „Kokybės krepšelis“.

Projekte mokykla atstovauja grupę Lietuvos mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos pažymių raišką (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-888).

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. Dalyvaudama projekte, mokykla parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m.


„Mokykla 2019“

Pirmokai ir antrokai mokėsi pažinti gyvūnus

Trečiokų ir ketvirtokų išvyka į Kauną

Nauja įranga užsienio kalbų kabinete

Praktinė projektinė diena Vilniuje

Edukacinė mokytojų išvyka „Kraštotyros, amatų ir tradicijų saugojimo, perdavimo ir patyriminio ugdymo patirtis Klaipėdos rajono švietimo įstaigose“

Poilsio zonų atnaujinimas

Tyrimai gamtos mokslų pamokose

Projekto „Kokybės krepšelis“ baigiamoji regioninė konferencija


Vykdydama projekto „Kokybės krepšelis” veiklų planą mokykla įsigijo skaitmeninę mokymo priemonę įtraukiajam ugdymui „EduSensus”.

Šią mokymo priemonę savo darbe naudoja specialioji pedagogė, logopedė darbui su 1-4 klasių mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų, raidos sutrikimų bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Programoje yra itin didelis pasirinkimas įvairaus pobūdžio užduočių. Jomis naudodamiesi vaikai su kalbėjimo ir kalbos sutrikimu gali geriau ugdyti reikiamas kompetencijas, pažintinius įgūdžius.

Išbandėme įrankius, kuriais per individualius logopedinius užsiėmimus įtvirtinamas garsų tarimas žodžiuose, sakiniuose, rišlioje kalboje. Tai ypač naudinga lavinant vaikų fonetinius, fonologinius sutrikimus. Be to, programa labai praverčia ir tuomet, kai sulėtėjusi kalbos raida, yra nežymus kalbos neišsivystymas. Įveikiant šiuos sutrikimus, prireikia labai daug mokomosios medžiagos, o programos galimybės ją rinktis pačia įvairiausia forma yra plačios.

Naudodami priemonę per specialiąsias pratybas pastebėjome, jog sumažėjo prieštaravimų bei atsisakymų atlikti užduotis – tai lėmė aiški programos struktūra. Žaidimai teigiamai paveikė vaikų emocijas, pagerėjo, nuotaika atsirado daugiau teigiamų emocijų. Dėmesio sutrikimų turintiems mokiniams programėlės naudojimas padeda susikaupti ir išlaikyti dėmesį atliekant užduotis. Naudojant programėlę lavinami įgūdžiai, mažinama atskirtis – nustebome vaikų gebėjimu naudotis programa.


Vykdydami projekto „Kokybės krepšelis“ veiklą „IT panaudojimo ugdomojoje veikloje plėtra“ mokykla įsigijo 12 stacionarių kompiuterių informacinių technologijų kabinetui ir 18 nešiojamųjų kompiuterių mokytojų darbo vietų modernizavimui.

Nešiojamuose kompiuteriuose įdiegta Microsoft office 365 programinė įranga su A3 licencija.  IT mokytoja pravedė mokytojams  individualias konsultacijas dėl įrangos naudojimo. Šiuo metu, vykstant 5-10 klasių nuotoliniam mokymui, nauji kompiuteriai padeda užtikrinti sklandų bendravimą su vaikais, skaitmeninių technologijų naudojimą pamokose.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Svirskienė


Komentavimo galimybė išjungta.